Meny
Startsiden
Diskusjonsforum
Om oss
- Marit Smuk Solbakk
- Irma Elvira Smuk
- Inger Anita Smuk
- Jane Astrid Juuso
- Britt Eli Smuk
- Laila Smuk
- Kari Solveig Sara Smuk
- Anne Birgitte Meirud
- Ann Kristine Smuk
- Gunn Tove Balto
- Torunn Smuk
Artikler m.m.
Bildegalleri
Matretter
Linker
Kontakt oss
Webadministrasjon
 
Skriv ut
Presentasjon av Varanger Reindriftskvinnenettverk


Máre, Britt Eli, Laila, Gunn Tove, Irma, Jane og Inger Anita

Varanger Reindriftskvinnenettverk / Várnjárgga Nissonfierpmádat ble etablert i februar 2000 som følge av at det over statsbudsjettet ble opprettet en egen kvinnekonsulentstilling for reindriften.

Kvinnekonsulenten skal arbeide med det formål å styrke kvinners og familiens plass i reindriftsnæringen. Et av tiltakene til kvinnekonsulenten har vært å motivere reindriftskvinnene til å utvikle kvinnenettverk, noe som har resultert i ca. 10 reindriftskvinnenettverk fra Røros i sør til Varanger i nord/øst.

Kvinnenettverket vårt er åpent for alle kvinner i reinbeitedistriktet vårt, og vi er 9-10 kvinner i alderen 20 til 60 år som er aktivt engasjert i nettverksarbeidet. Vi er enige om at dette arbeidet har vært meget positivt for fellesskapet og at det har vært med på å øke vår deltagelse og engasjement i reindriftsnæringen.

Foruten å være aktive i reindriftsnæringen har vi i tillegg jobber utenfor næringen, de fleste innen helse- og skolesektoren. De fleste av oss bor i Nesseby kommune, 1 bor i Vadsø og 2 i Tana.

Vårt reinbeitedistrikt heter Várnjárga / Varangerhalvøya; Reinbeitedistrikt 6. I vårt distrikt er det 15 driftsenheter. Vår-, sommer- og høstbeite er på nordsiden av Varangerfjorden i Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Nesseby kommuner. Vinterbeitet er på sørsiden av Varangerfjorden i Nesseby og Sør-Varanger kommuner.

Aktiviteter og virksomhet

Det største arbeidet vårt hittil har vært å utvikle denne hjemmesiden, der vi ønsker å presentere reindriften i distriktet vårt på en positiv måte. Håper å få inn mer stoff som kan brukes i skolesammenheng, da flere av oss har pedagogisk bakgrunn.

Vi har også gjennomført etvellykket datakurs og etablererkurs i 2002. Og vi har forsøkt oss på fellestiltak til nytte for hele distriktet vårt. Ellers har vi arrangert gourmetkvelder med lokale spesialiteter på menyen, der vi har utprøvd gamle og nye matretter. Noen av oppskriftene presenteres under "matretter".

Siden vi er opptatt av næringsutvikling og verdiskapning, reiste vi i februar 2003 på en studietur til Røros under Røros Martnan, en vellykket og inspirerende tur. Vi har også deltatt på kurs og seminarer med relevante temaer for næringsutvikling og verdiskapning.

Sommeren 2003 gjennomførte vi et interessant kurs der vi lærte hvordan planter / urter tradisjonelt har vært brukt til mat og medisin av samene. Vi vil senere presentere oppskrifter fra dette kurset.

I år 2004 skal vi jobbe med et prosjekt som går ut på å lage et undervisningsopplegg for skoler og barnehager som ønsker å delta under høstaktivitene i Krampenes der reinslakting og kalvemerking foregår. Vi skal også delta på kurs om partering og nedskjæring av kjøtt, og håper å kunne utvikle oss mer på dette feltet. Og vi kommer helt sikkert også til å fortsette å jobbe for "Økt verdiskapning i reindrifta". Ett par av oss har allerede interessante prosjekter på gang sammen med Nordnorsk kompetansesenter Holt.

Publisert : 19.09.2005
Oppdatert: 03.02.2006
Publisert av : Webmaster